camera3_shutter_msg הפניה למבנים

camera3_shutter_msg הפניה למבנים

#include < camera3.h >

שדות נתונים

uint32_t מספר מסגרת
uint64_t חותמת זמן

תיאור מפורט

camera3_shutter_msg_t:

תוכן ההודעה עבור CAMERA3_MSG_SHUTTER

הגדרה בשורה 2007 של קובץ camera3.h .

תיעוד בשטח

uint32_t frame_number

מספר מסגרת של הבקשה שהחלה בחשיפה או בעיבוד מחדש.

הגדרה בשורה 2011 של קובץ camera3.h .

חותמת זמן uint64_t

חותמת זמן לתחילת הלכידה. לבקשת עיבוד מחדש, זו חייבת להיות תחילת הצילום של תמונת הקלט. זה חייב להתאים לחותמת זמן התחלת החשיפה של חיישן החשיפה של מטא-נתונים.

הגדרה בשורה 2018 של קובץ camera3.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / camera3.h