Tham chiếu cấu trúc camera_device

Tham chiếu cấu trúc camera_device

#include < camera.h >

Trường dữ liệu

hw_device_t chung
camera_device_ops_t * ops
void * priv

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 285 của tệp camera.h .

Tài liệu thực địa

camera_device.common.version phải nằm trong phạm vi HARDWARE_DEVICE_API_VERSION (0,0) - (1, FF). CAMERA_DEVICE_API_VERSION_1_0 được khuyến nghị.

Định nghĩa ở dòng 291 của tệp camera.h .

Định nghĩa ở dòng 292 của tệp camera.h .

void * priv

Định nghĩa ở dòng 293 của tệp camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera.h