Tham chiếu cấu trúc camera_memory

Tham chiếu cấu trúc camera_memory

#include < camera.h >

Trường dữ liệu

void * dữ liệu
size_t kích thước
void * xử lý
camera_release_memory giải phóng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 47 của tệp camera.h .

Tài liệu thực địa

dữ liệu void *

Định nghĩa ở dòng 48 của tệp camera.h .

void * xử lý

Định nghĩa ở dòng 50 của tệp camera.h .

bản phát hành camera_release_memory

Định nghĩa ở dòng 51 của tệp camera.h .

size_t size

Định nghĩa ở dòng 49 của tệp camera.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera.h