Tham chiếu cấu trúc cec_message

Tham chiếu cấu trúc cec_message

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

cec_logical_address_t người khởi xướng
cec_logical_address_t Nơi Đến
size_t chiều dài
ký tự không dấu nội dung [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 232 của tệp hdmi_cec.h .

Tài liệu thực địa

phần thân ký tự không dấu [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

Định nghĩa tại dòng 241 của tệp hdmi_cec.h .

cec_logical_address_t đích đến

Định nghĩa tại dòng 237 của tệp hdmi_cec.h .

Định nghĩa tại dòng 234 của tệp hdmi_cec.h .

chiều dài size_t

Định nghĩa ở dòng 240 của tệp hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / include / cứng / hdmi_cec.h