Tham chiếu cấu trúc channel_config_s

Tham chiếu cấu trúc channel_config_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

audio_channel_mask_t main_channels
audio_channel_mask_t aux_channels

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 841 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

audio_channel_mask_t aux_channels

Định nghĩa ở dòng 843 của tệp audio_effect.h .

audio_channel_mask_t main_channels

Định nghĩa ở dòng 842 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h