Tham chiếu cấu trúc tiêu thụ

Tham chiếu cấu trúc tiêu thụ

#include < consumerir.h >

Trường dữ liệu

intmin
inttối đa

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 29 của tệp tiêu thụ .h .

Tài liệu thực địa

int max

Định nghĩa ở dòng 31 của tệp tiêu thụ .h .

int min

Định nghĩa ở dòng 30 của tệp tiêu thụ .h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tiêu thụrir.h