Tham chiếu cấu trúc tiêu thụ

Tham chiếu cấu trúc tiêu thụ

#include < consumerir.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 34 của tệp tiêu thụ .h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Các phương pháp phổ biến của mô-đun IR của người tiêu dùng. Đây phải là thành viên đầu tiên của consumerir_module như người sử dụng cấu trúc này sẽ đúc một hw_module_t để consumerir_module con trỏ trong những bối cảnh mà nó được biết đến các hw_module_t tài liệu tham khảo một consumerir_module .

Định nghĩa ở dòng 41 của tệp tiêu thụ .h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tiêu thụrir.h