Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc dynamic_sensor_meta_event

Tham chiếu cấu trúc dynamic_sensor_meta_event

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

int32_t kết nối
int32_t xử lý
const struct sensor_t * cảm biến
uint8_t uuid [16]

miêu tả cụ thể

Sự kiện meta cảm biến động. Xem mô tả của loại SENSOR_TYPE_DYNAMIC_SENSOR_META để biết chi tiết.

Định nghĩa ở dòng 946 của tệp cảm biến.h.

Tài liệu thực địa

int32_t đã kết nối

Định nghĩa tại dòng 947 của tệp cảm biến.h.

int32_t xử lý

Định nghĩa ở dòng 948 của tệp cảm biến.h.

const struct sensor_t * sensor

Định nghĩa tại dòng 949 của tệp cảm biến.h.

uint8_t uuid [16]

Định nghĩa ở dòng 950 của tệp cảm biến.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / cảm biến.h