Tham chiếu cấu trúc effect_param_s

Tham chiếu cấu trúc effect_param_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

int32_t trạng thái
uint32_t psize
uint32_t vsize
char dữ liệu []

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 892 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

dữ liệu char []

Định nghĩa ở dòng 896 của tệp audio_effect.h .

uint32_t psize

Định nghĩa ở dòng 894 của tệp audio_effect.h .

trạng thái int32_t

Định nghĩa ở dòng 893 của tệp audio_effect.h .

uint32_t vsize

Định nghĩa ở dòng 895 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h