Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc effect_uuid_s

Tham chiếu cấu trúc effect_uuid_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

uint32_t Thời gian thấp
uint16_t timeMid
uint16_t timeHiAndVersion
uint16_t clockSeq
uint8_t nút [6]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 49 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

uint16_t clockSeq

Định nghĩa ở dòng 53 của tệp audio_effect.h .

nút uint8_t [6]

Định nghĩa ở dòng 54 của tệp audio_effect.h .

uint16_t timeHiAndVersion

Định nghĩa ở dòng 52 của tệp audio_effect.h .

uint32_t timeLow

Định nghĩa ở dòng 50 của tệp audio_effect.h .

uint16_t timeMid

Định nghĩa ở dòng 51 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h