Tham chiếu cấu trúcprint_acquired

Tham chiếu cấu trúcprint_acquired

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

Finger_acquired_info_t Get_info

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 96 của tệp tệp tin vân tay.h.

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 97 của tệp tệp tin vân tay.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / vân tay.h