Tham chiếu cấu trúc vân tay_enroll

Tham chiếu cấu trúc vân tay_enroll

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

Finger_finger_id_t ngón tay
uint32_t sample_remaining
uint64_t tin nhắn

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 79 của tệp tệp tin thumbnail.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 80 của tệp tệp tin vân tay.h.

tin nhắn uint64_t

Định nghĩa ở dòng 84 của tệp tệp tin vân tay.h.

uint32_t samples_remaining

Định nghĩa tại dòng 83 của tệp tệp tin vân tay.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / vân tay.h