Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_enroll

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_enroll

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

vân tay_finger_id_t ngón tay
uint32_t mẫu_còn lại
uint64_t tin nhắn

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 79 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 80 của fileprint.h .

tin nhắn uint64_t

Định nghĩa tại dòng 84 của fileprint.h .

uint32_t mẫu_remaining

Định nghĩa tại dòng 83 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h