Tham chiếu cấu trúcprint_enumerated

Tham chiếu cấu trúcprint_enumerated

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

Finger_finger_id_tngón tay
uint32_tcòn lại_templates

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 87 của tệp tệp tin vân tay.h.

Tài liệu thực địa

Định nghĩa ở dòng 88 của tệp tệp tin vân tay.h.

uint32_t còn lại_templates

Định nghĩa tại dòng 89 của tệp tệp tin vân tay.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / vân tay.h