Tham chiếu cấu trúc vân tay_finger_id

Tham chiếu cấu trúc vân tay_finger_id

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

uint32_tgid
uint32_tfid

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 74 của tệp tệp tin thumbnail.h .

Tài liệu thực địa

uint32_t fid

Định nghĩa tại dòng 76 của tệp tệp tin thumbnail.h .

uint32_t gid

Định nghĩa ở dòng 75 của tệp tệp tin thumbnail.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / vân tay.h