Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc vân tay_ mô-đun

Tham chiếu cấu trúc vân tay_module

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 257 của tệp tệp tin vân tay.h.

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Các phương pháp phổ biến của mô-đun vân tay. Đây phải là thành viên đầu tiên của vân tay_ mô-đun vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới con trỏ vân tay_mạch trong các ngữ cảnh mà nó được biết là hw_module_t tham chiếu đến vân tay_mô-tơ-nét .

Định nghĩa tại dòng 264 của tệp tệp tin vân tay.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / vân tay.h