Tham chiếu cấu trúc flp_device_t

Tham chiếu cấu trúc flp_device_t

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t chung
const FlpLocationInterface * (* get_flp_interface ) (struct flp_device_t * dev)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 439 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_device_t common

Định nghĩa ở dòng 440 của tệp fused_location.h .

const FlpLocationInterface * (* get_flp_interface) (struct flp_device_t * dev)

Nhận một tay cầm Giao diện FLP.

Định nghĩa ở dòng 445 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: