Tham chiếu cấu trúc gatekeeper_module

Tham chiếu cấu trúc gatekeeper_module

#include < gatekeeper.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 32 của tệp gatekeeper.h .

Tài liệu thực địa

Các phương thức kết hợp của mô-đun gatekeeper. Đây phải là thành viên đầu tiên của gatekeeper_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một hw_module_t tới một con trỏ gatekeeper_module trong ngữ cảnh thích hợp.

Định nghĩa tại dòng 38 của tệp gatekeeper.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gatekeeper.h