Tham chiếu cấu trúc gps_device_t

Tham chiếu cấu trúc gps_device_t

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t chung
const GpsInterface * (* get_gps_interface ) (struct gps_device_t * dev)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1118 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

struct hw_device_t common

Định nghĩa tại dòng 1119 của tệp gps.h.

const GpsInterface * (* get_gps_interface) (struct gps_device_t * dev)

Đặt các đèn được cung cấp thành các giá trị được cung cấp.

Trả về: 0 khi thành công, mã lỗi khi thất bại.

Định nghĩa tại dòng 1126 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h