Tham chiếu cấu trúc gralloc_module_t

Tham chiếu cấu trúc gralloc_module_t

#include < gralloc.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t phổ thông
int (* registerBuffer ) (mô-đun struct gralloc_module_t const *, bộ đệm_handle_t xử lý)
int (* unregisterBuffer ) (mô-đun struct gralloc_module_t const *, bộ điều khiển buffer_handle_t)
int (* lock ) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int using, int l, int t, int w, int h, void ** vaddr)
int (* mở khóa ) (mô-đun struct gralloc_module_t const *, bộ đệm_handle_t xử lý)
int (* thực hiện ) (struct gralloc_module_t mô-đun const *, hoạt động int, ...)
int (* lock_ycbcr ) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int using, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr * ycbcr)
int (* lockAsync ) (mô-đun struct gralloc_module_t const *, bộ đệm_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, void ** vaddr, int rowFd)
int (* unlockAsync ) (mô-đun struct gralloc_module_t const *, bộ điều khiển buffer_handle_t, int * ràoFd)
int (* lockAsync_ycbcr ) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int using, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr * ycbcr, int rowFd)
void * Reser_proc [3]

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa ở dòng 155 của tệp gralloc.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Định nghĩa tại dòng 156 của tệp gralloc.h .

int (* lock) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int using, int l, int t, int w, int h, void ** vaddr)

Định nghĩa tại dòng 226 của tệp gralloc.h .

int (* lock_ycbcr) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int using, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr * ycbcr)

Định nghĩa tại dòng 265 của tệp gralloc.h .

int (* lockAsync) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int using, int l, int t, int w, int h, void ** vaddr, int rowFd)

Định nghĩa ở dòng 280 của tệp gralloc.h .

int (* lockAsync_ycbcr) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int use, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr * ycbcr, int rowFd)

Định nghĩa ở dòng 310 của tệp gralloc.h .

int (* thực hiện) (struct gralloc_module_t const * module, int operation, ...)

Định nghĩa tại dòng 242 của tệp gralloc.h .

int (* registerBuffer) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle)

Định nghĩa tại dòng 173 của tệp gralloc.h .

void * Reser_proc [3]

Định nghĩa tại dòng 316 của tệp gralloc.h .

int (* unlock) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle)

Định nghĩa tại dòng 237 của tệp gralloc.h .

int (* unlockAsync) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle, int * rowFd)

Định nghĩa tại dòng 296 của tệp gralloc.h .

int (* unregisterBuffer) (struct gralloc_module_t const * module, buffer_handle_t handle)

Định nghĩa tại dòng 188 của tệp gralloc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gralloc.h