Tham chiếu cấu trúc hdmi_event

Tham chiếu cấu trúc hdmi_event

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

int kiểu
struct hdmi_cec_device * nhà phát triển
liên hiệp {
cec_message_t cec
hotplug_event_t hotplug
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 260 của tệp hdmi_cec.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 264 của tệp hdmi_cec.h .

struct hdmi_cec_device * dev

Định nghĩa tại dòng 262 của tệp hdmi_cec.h .

Định nghĩa tại dòng 265 của tệp hdmi_cec.h .

kiểu int

Định nghĩa tại dòng 261 của tệp hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / include / cứng / hdmi_cec.h