Tham chiếu cấu trúc hdmi_event

Tham chiếu cấu trúc hdmi_event

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

int kiểu
cấu trúc hdmi_cec_device * nhà phát triển
liên hiệp {
cec_message_t cec
hotplug_event_t cắm nóng
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 260 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 264 của file hdmi_cec.h .

cấu trúc hdmi_cec_device * dev

Định nghĩa tại dòng 262 của file hdmi_cec.h .

hotplug_event_t cắm nóng

Định nghĩa tại dòng 265 của file hdmi_cec.h .

kiểu int

Định nghĩa tại dòng 261 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h