tham chiếu cấu trúc hdmi_port_info

tham chiếu cấu trúc hdmi_port_info

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

hdmi_port_type_t kiểu
int cổng_id
int cec_supported
int arc_supported
uint16_t địa chỉ vật lý

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 272 của file hdmi_cec.h .

Tài liệu hiện trường

int arc_supported

Định nghĩa tại dòng 277 của file hdmi_cec.h .

int cec_supported

Định nghĩa tại dòng 276 của file hdmi_cec.h .

uint16_t địa chỉ vật lý

Định nghĩa tại dòng 278 của file hdmi_cec.h .

cổng int_id

Định nghĩa tại dòng 275 của file hdmi_cec.h .

Định nghĩa tại dòng 273 của file hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hdmi_cec.h