Tham chiếu cấu trúc hdmi_port_info

Tham chiếu cấu trúc hdmi_port_info

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

hdmi_port_type_t loại hình
int port_id
int cec_supported
int arc_supported
uint16_t địa chỉ vật lý

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 272 của tệp hdmi_cec.h .

Tài liệu thực địa

int arc_supported

Định nghĩa tại dòng 277 của tệp hdmi_cec.h .

int cec_supported

Định nghĩa ở dòng 276 của tệp hdmi_cec.h .

uint16_t physical_address

Định nghĩa ở dòng 278 của tệp hdmi_cec.h .

int port_id

Định nghĩa ở dòng 275 của tệp hdmi_cec.h .

Định nghĩa ở dòng 273 của tệp hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / hdmi_cec.h