Tham chiếu cấu trúc heart_rate_event_t

Tham chiếu cấu trúc heart_rate_event_t

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

Phao nổi bpm
int8_t trạng thái

miêu tả cụ thể

Dữ liệu sự kiện nhịp tim

Định nghĩa tại dòng 959 của tệp cảm biến.h.

Tài liệu thực địa

float bpm

Định nghĩa tại dòng 962 của tệp cảm biến.h.

trạng thái int8_t

Định nghĩa tại dòng 967 của tệp cảm biến.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / cảm biến.h