Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc hotplug_event

Tham chiếu cấu trúc hotplug_event

#include < hdmi_cec.h >

Trường dữ liệu

int kết nối
int port_id

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 244 của tệp hdmi_cec.h .

Tài liệu thực địa

int đã kết nối

Định nghĩa tại dòng 248 của tệp hdmi_cec.h .

int port_id

Định nghĩa tại dòng 249 của tệp hdmi_cec.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / hdmi_cec.h