Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc hub_app_info

Tham chiếu cấu trúc hub_app_info

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

struct hub_app_name_t tên ứng dụng
uint32_t phiên bản
uint32_t num_mem_ranges
struct mem_range_t mem_usage [2]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 138 của tệp context_hub.h .

Tài liệu thực địa

struct hub_app_name_t app_name

Định nghĩa tại dòng 139 của tệp context_hub.h .

struct mem_range_t mem_usage [2]

Định nghĩa tại dòng 142 của tệp context_hub.h .

uint32_t num_mem_ranges

Định nghĩa tại dòng 141 của tệp context_hub.h .

phiên bản uint32_t

Định nghĩa ở dòng 140 của tệp context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / context_hub.h