Tham chiếu cấu trúc hwc_color

Tham chiếu cấu trúc hwc_color

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

uint8_t r
uint8_t g
uint8_t b
uint8_t Một

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 54 của file hwcomposer_defs.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t một

Định nghĩa tại dòng 58 của file hwcomposer_defs.h .

uint8_t b

Định nghĩa tại dòng 57 của file hwcomposer_defs.h .

uint8_t g

Định nghĩa tại dòng 56 của file hwcomposer_defs.h .

uint8_t r

Định nghĩa tại dòng 55 của file hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: