Tham chiếu cấu trúc hwc_composer_device_1

Tham chiếu cấu trúc hwc_composer_device_1

#include < hwcomposer.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t phổ thông
int (* chuẩn bị ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t ** display)
int (* set ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t ** display)
int (* eventControl ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int event, int enable)
liên hiệp {
int (* blank ) (struct hwc_composer_device_1
* dev, int disp, int blank)
int (* setPowerMode ) (struct hwc_composer_device_1
* dev, int disp, int mode)
};
int (* truy vấn ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int what, int * value)
void (* registerProcs ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, hwc_procs_t const * procs)
void (* dump ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, char * buff, int buff_len)
int (* getDisplayConfigs) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, uint32_t * configs, size_t * numConfigs)
int (* getDisplayAttributes) (struct hwc_composer_device_1 * thuộc tính dev, int disp, uint32_t config, const uint32_t *, int32_t * giá trị)
int (* getActiveConfig ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp)
int (* setActiveConfig ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int index)
int (* setCursorPositionAsync ) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int x_pos, int y_pos)
void * Reser_proc [1]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 484 của tệp hwcomposer.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }
int (* blank) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int blank)

Định nghĩa ở dòng 606 của tệp hwcomposer.h .

struct hw_device_t common

Các phương pháp phổ biến của thiết bị soạn thảo phần cứng. Đây phải là thành viên đầu tiên của hwc_composer_device_1 vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới hwc_composer_device_1 trong các ngữ cảnh mà ở đó, hw_device_t tham chiếu đến hwc_composer_device_1 .

Định nghĩa tại dòng 491 của tệp hwcomposer.h .

void (* dump) (struct hwc_composer_device_1 * dev, char * buff, int buff_len)

Định nghĩa tại dòng 657 của tệp hwcomposer.h .

int (* eventControl) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int event, int enable)

Định nghĩa tại dòng 588 của tệp hwcomposer.h .

int (* getActiveConfig) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp)

Định nghĩa tại dòng 724 của tệp hwcomposer.h .

int (* getDisplayAttributes) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, uint32_t config, const uint32_t * properties, int32_t * values)

Định nghĩa tại dòng 710 của tệp hwcomposer.h .

int (* getDisplayConfigs) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, uint32_t * configs, size_t * numConfigs)

Định nghĩa tại dòng 689 của tệp hwcomposer.h .

int (* chuẩn bị) (struct hwc_composer_device_1 * dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t ** display)

Định nghĩa ở dòng 527 của tệp hwcomposer.h .

int (* query) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int what, int * value)

Định nghĩa ở dòng 640 của tệp hwcomposer.h .

void (* registerProcs) (struct hwc_composer_device_1 * dev, hwc_procs_t const * procs)

Định nghĩa ở dòng 649 của tệp hwcomposer.h .

void * Reser_proc [1]

Định nghĩa tại dòng 777 của tệp hwcomposer.h .

int (* set) (struct hwc_composer_device_1 * dev, size_t numDisplays, hwc_display_contents_1_t ** display)

Định nghĩa tại dòng 572 của tệp hwcomposer.h .

int (* setActiveConfig) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int index)

Định nghĩa ở dòng 745 của tệp hwcomposer.h .

int (* setCursorPositionAsync) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int x_pos, int y_pos)

Định nghĩa tại dòng 772 của tệp hwcomposer.h .

int (* setPowerMode) (struct hwc_composer_device_1 * dev, int disp, int mode)

Định nghĩa tại dòng 631 của tệp hwcomposer.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / hwcomposer.h