Tham chiếu cấu trúc hwc_frect

Tham chiếu cấu trúc hwc_frect

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

Phao nổi trái
Phao nổi hàng đầu
Phao nổi đúng
Phao nổi đáy

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 61 của tệp hwcomposer_defs.h .

Tài liệu thực địa

nổi đáy

Định nghĩa ở dòng 65 của tệp hwcomposer_defs.h .

trôi trái

Định nghĩa tại dòng 62 của tệp hwcomposer_defs.h .

trôi đúng

Định nghĩa ở dòng 64 của tệp hwcomposer_defs.h .

nổi trên

Định nghĩa ở dòng 63 của tệp hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: