Tham chiếu cấu trúc hwc_module

Tham chiếu cấu trúc hwc_module

#include < hwcomposer.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 474 của tệp hwcomposer.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Các phương pháp phổ biến của mô-đun trình tổng hợp phần cứng. Đây phải là thành viên đầu tiên của hwc_module như người sử dụng cấu trúc này sẽ đúc một hw_module_t để hwc_module con trỏ trong những bối cảnh mà nó được biết đến các hw_module_t tài liệu tham khảo một hwc_module .

Định nghĩa tại dòng 481 của tệp hwcomposer.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / include / cứng / hwcomposer.h