Tham chiếu cấu trúc hwc_procs

Tham chiếu cấu trúc hwc_procs

#include < hwcomposer.h >

Trường dữ liệu

void (* làm mất hiệu lực ) (const struct hwc_procs * procs)
void (* vsync ) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int64_t timestamp)
void (* hotplug ) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int connect )

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 413 của tệp hwcomposer.h .

Tài liệu thực địa

void (* hotplug) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int connect )

Định nghĩa tại dòng 467 của tệp hwcomposer.h .

void (* không hợp lệ) (const struct hwc_procs * procs)

Định nghĩa ở dòng 423 của tệp hwcomposer.h .

void (* vsync) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int64_t timestamp)

Định nghĩa ở dòng 445 của tệp hwcomposer.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / hwcomposer.h