Tham chiếu cấu trúc hwc_rect

Tham chiếu cấu trúc hwc_rect

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

int bên trái
int đứng đầu
int bên phải
int đáy

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 68 của tệp hwcomposer_defs.h .

Tài liệu thực địa

int bottom

Định nghĩa ở dòng 72 của tệp hwcomposer_defs.h .

int left

Định nghĩa tại dòng 69 của tệp hwcomposer_defs.h .

int right

Định nghĩa tại dòng 71 của tệp hwcomposer_defs.h .

int top

Định nghĩa ở dòng 70 của tệp hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: