Tham khảo cấu trúc hwc_ect

Tham khảo cấu trúc hwc_ect

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

int bên trái
int đứng đầu
int Phải
int đáy

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 68 của file hwcomposer_defs.h .

Tài liệu hiện trường

int đáy

Định nghĩa tại dòng 72 của file hwcomposer_defs.h .

int trái

Định nghĩa tại dòng 69 của file hwcomposer_defs.h .

đúng rồi

Định nghĩa tại dòng 71 của file hwcomposer_defs.h .

int hàng đầu

Định nghĩa tại dòng 70 của file hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: