Tham chiếu cấu trúc hwc_region

Tham chiếu cấu trúc hwc_region

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

size_t numRects
hwc_rect_t const * rects

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 75 của tệp hwcomposer_defs.h .

Tài liệu thực địa

size_t numRects

Định nghĩa tại dòng 76 của tệp hwcomposer_defs.h .

hwc_rect_t const * rects

Định nghĩa ở dòng 77 của tệp hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: