Tham chiếu cấu trúc keymaster_blob_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_blob_t

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

const uint8_t * dữ liệu
size_t data_length

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 281 của tệp keymaster_defs.h .

Tài liệu thực địa

dữ liệu const uint8_t *

Định nghĩa tại dòng 282 của tệp keymaster_defs.h .

size_t data_length

Định nghĩa tại dòng 283 của tệp keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: