Tham chiếu cấu trúc keymaster_cert_chain_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_cert_chain_t

#include < keymaster_defs.h >

Trường dữ liệu

keymaster_blob_t * mục
size_t entry_count

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 320 của tệp keymaster_defs.h .

Tài liệu thực địa

keymaster_blob_t * mục nhập

Định nghĩa tại dòng 321 của tệp keymaster_defs.h .

size_t entry_count

Định nghĩa tại dòng 322 của tệp keymaster_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: