Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc keymaster_dsa_sign_params_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_dsa_sign_params_t

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

keymaster_digest_algorithm_t loại_điều_kiện

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 176 của tệp keymaster_common.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 177 của tệp keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: