Tham chiếu cấu trúc keymaster_ec_keygen_params_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_ec_keygen_params_t

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

uint32_t field_size

miêu tả cụ thể

Các thông số cần thiết để tạo khóa EC.

Kích thước trường là tham số duy nhất trong phiên bản 2. Kích thước tương ứng với các đường cong bắt buộc sau:

192 = NIST P-192 224 = NIST P-224 256 = NIST P-256 384 = NIST P-384 521 = NIST P-521

Các tham số cho các đường cong này có tại: http://www.nsa.gov/ia/_files/nist-routines.pdf trong Chương 4.

Định nghĩa tại dòng 156 của tệp keymaster_common.h .

Tài liệu thực địa

uint32_t field_size

Định nghĩa tại dòng 157 của tệp keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: