keymaster_ec_keygen_params_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_ec_keygen_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

uint32_t kích thước trường

miêu tả cụ thể

Các tham số cần thiết để tạo khóa EC.

Kích thước trường là tham số duy nhất trong phiên bản 2. Kích thước tương ứng với các đường cong bắt buộc sau:

192 = NIST P-192 224 = NIST P-224 256 = NIST P-256 384 = NIST P-384 521 = NIST P-521

Các tham số cho các đường cong này có sẵn tại: http://www.nsa.gov/ia/_files/nist-routines.pdf trong Chương 4.

Định nghĩa tại dòng 156 của file keymaster_common.h .

Tài liệu hiện trường

kích thước trường uint32_t

Định nghĩa tại dòng 157 của file keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: