Tham chiếu cấu trúc keymaster_ec_sign_params_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_ec_sign_params_t

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

keymaster_digest_algorithm_t loại_điều_kiện

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 180 của tệp keymaster_common.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 181 của tệp keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: