keymaster_key_param_set_t Reference Struct

keymaster_key_param_set_t Reference Struct

#include < keymaster_defs.h >

שדות נתונים

keymaster_key_param_t * params
size_t אורך

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 298 של הקובץ keymaster_defs.h .

תיעוד שטח

size_t length

הגדרה בשורה 300 של הקובץ keymaster_defs.h .

keymaster_key_param_t * פרמטרים

הגדרה בשורה 299 של הקובץ keymaster_defs.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: