Tham chiếu cấu trúc keymaster_rsa_keygen_params_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_rsa_keygen_params_t

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

uint32_t modulus_size
uint64_t public_exponent

miêu tả cụ thể

Các thông số cần thiết để tạo khóa RSA.

Định nghĩa tại dòng 124 của tệp keymaster_common.h .

Tài liệu thực địa

uint32_t modulus_size

Định nghĩa ở dòng 125 của tệp keymaster_common.h .

uint64_t public_exponent

Định nghĩa tại dòng 126 của tệp keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: