Tham chiếu cấu trúc keystore_module

Tham chiếu cấu trúc keystore_module

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 63 của tệp keymaster_common.h .

Tài liệu thực địa

Các phương thức chung của mô-đun kho khóa. Đây phải là thành viên đầu tiên của keystore_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới keystore_module trong ngữ cảnh mà nó được biết là hw_module_t tham chiếu đến keystore_module .

Định nghĩa tại dòng 69 của tệp keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: