Tham chiếu cấu trúc light_device_t

Tham chiếu cấu trúc light_device_t

#include < lights.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t phổ thông
int (* set_light ) (struct light_device_t * dev, struct light_state_t const * state)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 176 của tệp lights.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_device_t common

Định nghĩa tại dòng 177 của tệp lights.h .

int (* set_light) (struct light_device_t * dev, struct light_state_t const * state)

Đặt các đèn được cung cấp thành các giá trị được cung cấp.

Trả về: 0 khi thành công, mã lỗi khi thất bại.

Định nghĩa tại dòng 184 của tệp lights.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / đèn.h