Tham chiếu cấu trúc load_app_request_t

Tham chiếu cấu trúc load_app_request_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

struct nano_app_binary_t app_binary

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 262 của tệp context_hub.h .

Tài liệu thực địa

struct nano_app_binary_t app_binary

Định nghĩa tại dòng 263 của tệp context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / context_hub.h