Tham chiếu cấu trúc local_time_debug_event

Tham chiếu cấu trúc local_time_debug_event

#include < local_time_hal.h >

Trường dữ liệu

int64_t local_timesync_event_id
int64_t giờ địa phương

miêu tả cụ thể

Một cấu trúc được sử dụng để thu thập dữ liệu đồng bộ mức thấp trong môi trường phòng thí nghiệm. Hầu hết các triển khai HAL sẽ không bao giờ cần cấu trúc này.

Định nghĩa ở dòng 43 của tệp local_time_hal.h .

Tài liệu thực địa

int64_t local_time

Định nghĩa ở dòng 45 của tệp local_time_hal.h .

int64_t local_timesync_event_id

Định nghĩa ở dòng 44 của tệp local_time_hal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: