Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc local_time_module

Tham chiếu cấu trúc local_time_module

#include < local_time_hal.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa ở dòng 53 của tệp local_time_hal.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Định nghĩa tại dòng 54 của tệp local_time_hal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: