Tham chiếu cấu trúc mem_range_t

Tham chiếu cấu trúc mem_range_t

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

uint32_t total_byte
uint32_t free_byte
uint32_t kiểu
uint32_t mem_flags

miêu tả cụ thể

Cấu trúc sau đây xác định chi tiết từng khối bộ nhớ

Định nghĩa ở dòng 115 của tệp context_hub.h .

Tài liệu thực địa

uint32_t free_bytes

Định nghĩa tại dòng 117 của tệp context_hub.h .

uint32_t mem_flags

Định nghĩa tại dòng 119 của tệp context_hub.h .

uint32_t total_bytes

Định nghĩa tại dòng 116 của tệp context_hub.h .

loại uint32_t

Định nghĩa ở dòng 118 của tệp context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / context_hub.h