Tham chiếu cấu trúc nfc_module_t

Tham chiếu cấu trúc nfc_module_t

#include < nfc.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 225 của file nfc.h.

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Các phương pháp phổ biến của mô-đun NFC NXP PN544. Đây phải là thành viên đầu tiên của nfc_module_t vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t đến nfc_module_t trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu đến nfc_module_t .

Định nghĩa tại dòng 232 của file nfc.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ nfc.h