Tham chiếu cấu trúc nfc_tag_module_t

Tham chiếu cấu trúc nfc_tag_module_t

#include < nfc_tag.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 34 của tệp nfc_tag.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Các phương pháp phổ biến của mô-đun thẻ NFC. Đây phải là thành viên đầu tiên của nfc_tag_module_t như người sử dụng cấu trúc này sẽ đúc một hw_module_t để nfc_tag_module_t con trỏ trong những bối cảnh mà nó được biết đến các hw_module_t tài liệu tham khảo một nfc_tag_module_t .

Định nghĩa ở dòng 41 của tệp nfc_tag.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / include / cứng / nfc_tag.h