Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dokumentacja struktury nvram_device

Dokumentacja struktury nvram_device

#include < nvram.h >

Pola danych

struct hw_device_t wspólny
nvram_result_t (* get_total_size_in_bytes )(const struct nvram_device *urządzenie, uint64_t *całkowity_rozmiar)
nvram_result_t (* get_available_size_in_bytes )(const struct nvram_device *urządzenie, uint64_t *available_size)
nvram_result_t (* get_max_space_size_in_bytes )(const struct nvram_device *device, uint64_t *max_space_size)
nvram_result_t (* get_max_spaces )(const struct nvram_device *urządzenie, uint32_t *num_spaces)
nvram_result_t (* get_space_list )(const struct nvram_device *device, uint32_t max_list_size, uint32_t *space_index_list, uint32_t *list_size)
nvram_result_t (* get_space_size )(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, uint64_t *rozmiar)
nvram_result_t (* get_space_controls )(const struct nvram_device *device, uint32_t index, uint32_t max_list_size, nvram_control_t *control_list, uint32_t *list_size)
nvram_result_t (* is_space_locked )(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, int *write_lock_enabled, int *read_lock_enabled)
nvram_result_t (* create_space )(const struct nvram_device *device, uint32_t index, uint64_t size_in_bytes, const nvram_control_t *control_list, uint32_t list_size, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size)
nvram_result_t (* delete_space )(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, const uint8_t *wartość_autoryzacji, uint32_t rozmiar_wartości_autoryzacji)
nvram_result_t (* disable_create )(const struct nvram_device *urządzenie)
nvram_result_t (* write_space )(const struct nvram_device *device, uint32_t index, const uint8_t *buffer, uint64_t buffer_size, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size)
nvram_result_t (* read_space )(const struct nvram_device *device, uint32_t index, uint64_t num_bytes_to_read, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size, uint8_t *buffer, uint64_t *bytes_read)
nvram_result_t (* enable_write_lock )(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, const uint8_t *wartość_autoryzacji, uint32_t rozmiar_wartości_autoryzacji)
nvram_result_t (* enable_read_lock )(const struct nvram_device *device, uint32_t index, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size)

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 48 pliku nvram.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_device_t common

Typowe metody nvram_device . Musi to być pierwszy element członkowski nvram_device , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_device_t na wskaźnik nvram_device w kontekstach, w których wiadomo, że hw_device_t odwołuje się do nvram_device .

Definicja w wierszu 55 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* create_space)(const struct nvram_device *device, uint32_t index, uint64_t size_in_bytes, const nvram_control_t *control_list, uint32_t list_size, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value)

Tworzy nową przestrzeń z podanym indeksem, rozmiarem, kontrolkami i wartością autoryzacji.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks nowej przestrzeni. Indeks może być dowolną wartością 32-bitową, ale nie może być już przypisany do istniejącej przestrzeni. size_in_bytes — liczba bajtów do przydzielenia dla miejsca. control_list — tablica kontrolek do wymuszenia dla przestrzeni. list_size - Liczba elementów w |control_list|. wartość_autoryzacji — Jeśli |lista_kontroli| zawiera NV_CONTROL_READ_AUTHORIZATION i / lub NV_CONTROL_WRITE_AUTHORIZATION, wtedy ten parametr dostarcza wartość autoryzacji dla tych polityk (jeśli obie kontrolki są ustawione, ta wartość dotyczy obu). W przeciwnym razie ta wartość jest ignorowana i może wynosić NULL. Authorization_value_size — Liczba bajtów w |authorization_value|.

Definicja w wierszu 187 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* delete_space)(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, const uint8_t *wartość_autoryzacji, uint32_t wielkość_wartości_autoryzacji)

Usuwa spację.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. Authorization_value — Jeśli przestrzeń ma zasadę NV_CONTROL_WRITE_AUTHORIZATION, ten parametr dostarcza wartość autoryzacji. W przeciwnym razie ta wartość jest ignorowana i może wynosić NULL. Authorization_value_size — Liczba bajtów w |authorization_value|.

Definicja w wierszu 207 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* disable_create)(const struct nvram_device *urządzenie)

Wyłącza dalsze tworzenie spacji do następnego pełnego zresetowania urządzenia (jak w przypadku przywracania ustawień fabrycznych, bez ponownego uruchamiania). Kolejne wywołania NV_CreateSpace powinny zwrócić NV_RESULT_OPERATION_DISABLED.

urządzenie — instancja nvram_device .

Definicja w wierszu 219 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* enable_read_lock)(const struct nvram_device *device, uint32_t index, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size)

Włącza blokadę odczytu dla danej przestrzeni zgodnie z jej polityką. Jeśli przestrzeń nie ma ustawionego NV_CONTROL_BOOT_READ_LOCK, ta funkcja nie ma żadnego efektu i może zwrócić błąd.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. Authorization_value — Jeśli przestrzeń ma zasadę NV_CONTROL_READ_AUTHORIZATION, ten parametr zapewnia wartość autoryzacji. (Zauważ, że nie jest wymagany dostęp do zapisu w celu zablokowania odczytu. Blokada odczytu jest zawsze ulotna.) W przeciwnym razie ta wartość jest ignorowana i może wynosić NULL. Authorization_value_size — Liczba bajtów w |authorization_value|.

Definicja w wierszu 317 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* enable_write_lock)(const struct nvram_device *device, uint32_t index, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size)

Włącza blokadę zapisu dla danej przestrzeni zgodnie z jej polityką. Jeśli przestrzeń nie ma ustawionego NV_CONTROL_PERSISTENT_WRITE_LOCK lub NV_CONTROL_BOOT_WRITE_LOCK, wtedy ta funkcja nie działa i może zwrócić błąd.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. Authorization_value — Jeśli przestrzeń ma zasadę NV_CONTROL_WRITE_AUTHORIZATION, ten parametr dostarcza wartość autoryzacji. W przeciwnym razie ta wartość jest ignorowana i może wynosić NULL. Authorization_value_size — Liczba bajtów w |authorization_value|.

Definicja w wierszu 294 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_available_size_in_bytes)(const struct nvram_device *urządzenie, uint64_t *available_size)

Wyprowadza nieprzydzieloną liczbę bajtów dostępnych w pamięci NVRAM. Jeśli implementacja nie zna dostępnego rozmiaru, może podać oszacowanie lub całkowity rozmiar.

urządzenie — instancja nvram_device . available_size — Odbiera dane wyjściowe. Nie może być zero.

Definicja w linii 76 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_max_space_size_in_bytes)(const struct nvram_device *urządzenie, uint64_t *max_space_size)

Wyprowadza maksymalną liczbę bajtów, które można przydzielić na jedno miejsce. Będzie to zawsze co najmniej 32. Jeśli implementacja nie ogranicza maksymalnego rozmiaru, może zapewnić całkowity rozmiar.

urządzenie — instancja nvram_device . max_space_size — Odbiera dane wyjściowe. Nie może być zero.

Definicja w linii 87 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_max_spaces)(const struct nvram_device *device, uint32_t *num_spaces)

Wyprowadza maksymalną łączną liczbę spacji, które można przydzielić. Będzie to zawsze co najmniej 8. Wyprowadza NV_UNLIMITED_SPACES, jeśli obsługiwana jest dowolna liczba spacji (ograniczone tylko do dostępnych bajtów NVRAM).

urządzenie — instancja nvram_device . num_spaces — odbiera dane wyjściowe. Nie może być zero.

Definicja w wierszu 99 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_space_controls)(const struct nvram_device *device, uint32_t index, uint32_t max_list_size, nvram_control_t *control_list, uint32_t *list_size)

Wyprowadza listę kontrolek skojarzonych z daną przestrzenią.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. max_list_size - Liczba elementów w |control_list| szyk. control_list - Pobiera listę kontrolek do podanego |max_list_size|. Może być NULL, jeśli |max_list_size| wynosi 0. list_size — Pobiera liczbę elementów umieszczonych w |control_list| lub liczbę elementów dostępnych, jeśli |control_list| ma wartość NULL.

Definicja w wierszu 144 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_space_list)(const struct nvram_device *device, uint32_t max_list_size, uint32_t *space_index_list, uint32_t *list_size)

Wyprowadza listę utworzonych indeksów przestrzeni. Jeśli |max_list_size| wynosi 0, tylko |list_size| jest wypełniony.

urządzenie — instancja nvram_device . max_list_size - Liczba elementów w |space_index_list| szyk. space_index_list - Pobiera listę utworzonych spacji do podanego |max_list_size|. Może być NULL, jeśli |max_list_size| wynosi 0. list_size — Pobiera liczbę elementów znajdujących się w |space_index_list| lub liczbę dostępnych elementów, jeśli |space_index_list| ma wartość NULL.

Definicja w linii 116 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_space_size)(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, uint64_t *rozmiar)

Wyprowadza rozmiar w bajtach danej przestrzeni.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. size — Odbiera dane wyjściowe. Nie może być zero.

Definicja w linii 128 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* get_total_size_in_bytes)(const struct nvram_device *urządzenie, uint64_t *całkowity_rozmiar)

Wyprowadza całkowitą liczbę bajtów dostępnych w pamięci NVRAM. Będzie to zawsze co najmniej 2048. Jeśli implementacja nie zna całkowitego rozmiaru, może podać oszacowanie lub 2048.

urządzenie — instancja nvram_device . total_size — Odbiera dane wyjściowe. Nie może być zero.

Definicja w wierszu 65 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* is_space_locked)(const struct nvram_device *urządzenie, indeks uint32_t, int *write_lock_enabled, int *read_lock_enabled)

Informuje, czy blokady są włączone dla danej przestrzeni. Gdy blokada jest włączona, operacja jest wyłączona, a każda próba wykonania tej operacji spowoduje NV_RESULT_OPERATION_DISABLED.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. write_lock_enabled - Zostanie ustawiony na wartość niezerową, jeśli operacje zapisu są aktualnie wyłączone. read_lock_enabled - Zostanie ustawiony na wartość niezerową, jeśli operacje odczytu są aktualnie wyłączone.

Definicja w wierszu 161 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* read_space)(const struct nvram_device *device, uint32_t index, uint64_t liczba_bajtów_do_odczytu, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size, uint8_t *buffer, uint64_t *bajty_odczytu)

Czyta zawartość przestrzeni. Jeśli spacja nigdy nie została zapisana, wszystkie odczytane bajty będą miały wartość 0x00.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. num_bytes_to_read - Liczba bajtów do odczytania; |bufor| musi być wystarczająco duży, aby pomieścić tyle bajtów. Jeśli jest to więcej niż rozmiar przestrzeni, odczytywana jest cała przestrzeń. Jeśli jest to mniej niż rozmiar przestrzeni, odczytywane są pierwsze bajty w przestrzeni. Authorization_value — Jeśli przestrzeń ma zasadę NV_CONTROL_READ_AUTHORIZATION, ten parametr zapewnia wartość autoryzacji. W przeciwnym razie ta wartość jest ignorowana i może wynosić NULL. Authorization_value_size — Liczba bajtów w |authorization_value|. bufor — Odbiera dane odczytane z przestrzeni. Musi wynosić co najmniej |liczba_bajtów_do_odczytania| w bajtach. bytes_read - Liczba odczytanych bajtów. Jeśli zwrócone zostanie NV_RESULT_SUCCESS, zostanie ono ustawione na mniejszy z |num_bytes_to_read| lub wielkość przestrzeni.

Definicja w wierszu 272 pliku nvram.h .

nvram_result_t (* write_space)(const struct nvram_device *device, uint32_t index, const uint8_t *buffer, uint64_t buffer_size, const uint8_t *authorization_value, uint32_tauthorization_value_size)

Zapisuje zawartość spacji. Jeśli przestrzeń jest skonfigurowana z NV_CONTROL_WRITE_EXTEND, dane wejściowe są używane do rozszerzenia bieżących danych.

urządzenie — instancja nvram_device . index — indeks przestrzeni. bufor — dane do zapisania. buffer_size - Liczba bajtów w |buffer|. Jeśli jest to mniej niż rozmiar miejsca, pozostałe bajty zostaną ustawione na 0x00. Jeśli jest to więcej niż rozmiar miejsca, zwraca NV_RESULT_INVALID_PARAMETER. Authorization_value — Jeśli przestrzeń ma zasadę NV_CONTROL_WRITE_AUTHORIZATION, ten parametr dostarcza wartość autoryzacji. W przeciwnym razie ta wartość jest ignorowana i może wynosić NULL. Authorization_value_size — Liczba bajtów w |authorization_value|.

Definicja w wierszu 241 pliku nvram.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ nvram.h