Tham chiếu cấu trúc nvram_module

Tham chiếu cấu trúc nvram_module

#include < nvram.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 36 của tệp nvram.h .

Tài liệu thực địa

Các phương thức phổ biến của nvram_module . Đây phải là thành viên đầu tiên của nvram_module như người sử dụng cấu trúc này sẽ đúc một hw_module_t để nvram_module con trỏ trong những bối cảnh mà nó được biết đến các hw_module_t tài liệu tham khảo một nvram_module .

Định nghĩa tại dòng 43 của tệp nvram.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / include / cứng / nvram.h