Tham chiếu cấu trúc nvram_module

Tham chiếu cấu trúc nvram_module

#include < nvram.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 36 của file nvram.h .

Tài liệu hiện trường

Các phương thức phổ biến của nvram_module . Đây phải là thành viên đầu tiên của nvram_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t đến nvram_module trong các bối cảnh được biết là hw_module_t tham chiếu đến nvram_module .

Định nghĩa tại dòng 43 của file nvram.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ nvram.h